יצבק ,לוק יצבק ,תונומת ,םינכת ליכמה םיימואלניב סקס ירתאל שופיח עונמ וניה 2000 סקס
.םלועהמו ץראהמ סקס ירתאל םירושיק יפלא ליכמ רתאה .ינימ יפוא ילעב םיטסקטו ואדיו
אלש שקבתמ - 18 ל תחתמ וליגש םדא לכו תעגופ ולא םינכתו םיתורישל הפישחש אצומה לכ
  לוקיש יפ לעו ותוירחאב תאז השעי 2000 סקסל סנכנה לכ . וישכע תאצלו רתאל סנכיהל
.ןונקתה תא ארקש רחאל ישיאה ותעד

DVD תונחל        סקסה תונחל הסינכ        רתאל הסינכ

האיצי