2000 סקס ןונקת

םיליכמה םייפרגונרופ םירתאל םירושיקו םיינימ םינכת ליכמ 2000 סקס
.ינימ יפוא ילעב לוק יצבקו ,ואדיו יצבק ,םיטסקט ,תונומת
שקבתמ 18 ליגל תחתמ םדא לכו וב תעגופ ולא םינכתל הפישחש םדא לכ
וילע לח ףסונבשכ , האיצי לע הציחל י"ע וישכע 2000 סקס תא בוזעל
קיזחהל וא/ו ןיזאהל וא/ו תופצל וא/ו אורקל וא/ו שוכרל שרופמ רוסיא
הינפ עצבל רוסיא ןכו 2000 סקסב םיאצמנה רושיק וא/ו ןכות לכ ותושרב
.רחא וא/ו ישיא ךרוצ לכל 2000 סקס ךרד וא/ו תועצמאב וא/ו ךותמ איהש ךרד לכב

לכ לש ותופתתשה קיספהל וא/ו לוספל וא/ו רשאל תיאשר 2000 סקס תלהנה
תיארחא הניא 2000 סקס תלהנה .תמדקומ העדוה אללו ןותנ עגר לכב שמתשמ
.ןהילע חקפל תבייחתמ הניאו רתאב תואצמנה תועדוהה וא/ו תוחישה ןכותל

אוהשלכ קזנ לכל ןיפיקעב וא ןירשימב תיארחא הניא 2000 סקס תלהנה
תורישב וא/ו םינושה וירושיקב וא/ו רתאה ינכתב שומישמ םרגיהל לולעה
2000סקס יתורישב שומיש השועה לכ .םיחלשנה םיטסקטהו תונומתה ,םורופה
ורובע הווהמ וניא םהב שומישה יכ םיכסהש רחאל דבלב ותוירחא לע תאז השעי
תלהנהל תוחלשנה תונומתה .רחא קזנ לכ וא/ו שפנ תמגוע וא/ו העיגפ ,ללכבו
.תידעלבה םתוירחא תחתו םתושרב ,םימסרפמה י"ע תומסרופמ 2000 סקס

2000 סקסל סנכיהל ןאכ וצחל

האיצי