ונל ובתכ םוסרפ רתא ףסוה הכרב סקסיטרכ

תוחול תונכות םימורופ
20:29:26:העש     13/09/2007:ךיראת

םויה תנומת

תינימ היגולורטסא           
תוטהול תויזטנפ           
םוריעב םישלוג           
...ילש ןויסנהמ           
הדרוהל םיטרס           
סקסה לכ לע קוחצל           
םייסקס ךסמ ירמוש           
זייג
תו/םיינימ-וד ,תויבסל ,םיאומוה
תויגוזו סקס
תינימ תואירב ,ףוגה תונמוא ,םיניזגמ
םולשתב - םירתא
,םולשתב תונומת ,םולשתב םיטרס
תונפשח ,הייפצ יאת
םניח - םירתא
   ,םניחב תונומת ,םניחב םיטרס
תויצמינא ,םירויא ,הייפצ יאת
הקיטורא
,ןימ תויונח ,יוויל ידרשמ
תו/םימסרופמ ,םישנ ינבל
דבכ סקס
,םייח ילעב, ודאס, ילאנא
רזומ ,ראזיב ,ילארוא
םוריע תונומת
,הרשע תונב ,םישנו םירבג
תו/םינמש ,תויתאיסא
תויורכה
,תוגוז יפוליח ,תויורכה ידרשמ
םלוכ לע םלוכ
  םיצלמומ םירתא
ישדוח רתא ,יעובש רתא ,ימוי רתא